Huisregels

HUISREGELS
In het onderstaande reglement zijn de huisregels te vinden die in Shake Reality gelden.
Bij overtreding van één van de onderstaande huisregels kan de toegang onmiddellijk worden ontzegd en aan de politie worden gemeld.

1. Toepassing
1.1 Deze huisregels zijn van toepassing in Shake Reality en op het terras.
1.2 Het betreden van Shake Reality impliceert dat iedere bezoeker kennis heeft genomen van het reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en ze zal naleven.

2. Toegang
2.1. Iedere bezoeker die schade toebrengt aan personen, gebouwen, materiaal toebehorend aan
Shake Reality, wordt volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade met inbegrip van gevolgschade. Ouders en begeleiders worden ten alle tijden aansprakelijk gesteld voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.
2.2 Shake Reality heeft het recht de toegang te ontzeggen aan personen die:
– kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
– de openbare orde verstoren of hinderlijk gedrag vertonen.
– zich schuldig maken aan ongewenste gedragingen, ongewenste intimiteiten, agressief gedrag of racisme.
– gezicht bedekkende kleding of accessoires dragen
2.3 Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden en blindengeleidehonden.
2.4 Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
2.5 Het is niet toegestaan drink- of etenswaren te nuttigen die niet in Shake Reality zijn verkregen.

3. Huur
3.1 Bezoekers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van een gereserveerde zone aanwezig te zijn
3.2 Bezoekers dienen zich te houden aan de afgesproken huurtijd.
3.3 Bezoekers die door te laat komen niet de volle huurtijd kunnen benutten krijgen geen geld terug
3.4 Afzeggingen dienen 24 uur van tevoren te worden doorgegeven aan Shake Reality. Binnen 24 uur rekenen wij 50% van de huurprijs.

4. Shake Reality
4.1 In Shake Reality is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:

– te roken, dit geldt ook voor de elektrische sigaret. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Bezoekers die het rookverbod overtreden, worden aansprakelijk gesteld voor de door de overheid opgelegde sancties met inbegrip van gevolgschade.

– om foto- video- of audio-opnames te maken.

– de beeldschermen in de zones aan te raken.
– zich te bevinden in de niet publieke ruimtes.
– schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouw en materiaal toebehorend aan Shake Reality
– de orde te verstoren, het comfort en de veiligheid van andere bezoekers en bioscoopmedewerkers in het gedrang te brengen.
4.2 Bezoekers deponeren afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
4.5 Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij de medewerkers van Shake Reality.

5. Veiligheid
5.1 Shake Reality kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of ongevallen. Het betreden van Shake Reality is volledig op eigen risico.
5.2 Bezoekers met aandoeningen of beperkingen die risico’s met zich meebrengen voor het spelen van een VR Game zijn verplicht dit te melden bij medewerkers van Shake Reality
5.3 Omwille van veiligheidsredenen kan Shake Reality een VR Zone onderbreken, afsluiten of stop zetten, het gebouw gedeeltelijk of in zijn geheel ontruimen of bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het reglement houden uit Shake Reality laten verwijderen.
5.4 In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van de bioscoopmedewerkers op te volgen.

6. Ondertekening
Ondergetekende verklaart bovenstaande huisregels te hebben gelezen.

Naam:
Datum:
Handtekening:

Address:

Dorpsstraat 40, 3881 BD Putten, Gelderland

Phone:

 +31 341 78 61 46‬

Copyright © Shake Reality 2019